logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Гадаргын ус судалгааны хэлтэс

Зорилго:  Усан экосистемийн зүй тогтлыг танин, загварчлах, усны хяналт, шинжилгээний чанартай мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг  хангах, үер, усны болзошгүй аюул, усан орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, нөөц, баялгийг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Зорилт.

  • Гол мөрөн нуурын усны шинжилгээний өнөөгийн цэг сүлжээг 4 дахин нэмэгдүүлэх; 
  • Мөстөл судлалын өртөөг өргөжүүлэх;
  • Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээг тодорхой үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх;
  • Усны шинжилгээний багаж, төхөөрөмж, автоматжуулх, технологийн шинэчлэлт хийх;
  • Усны горимыг сэргээх, усыг зохистой ашиглах, хамгаалах голын сав газрын нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн судалгааны төслийг хэрэгжүүлэх