logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Эрхэм зорилго 

Эрхэм зорилго 

Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд суурилсан ус, цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчны судалгааны болон бодит, урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр үйлчлэхэд оршино.