logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг уурын холбоо, мэдээллийн хэлтэс

  • Өөрийн орны нутагт хийгдэж байгаа ус, цаг уур, байгаль орчны төлөв байдлын мэдээ, мэдээллийг шуурхай цуглуулан авч, ДЦУБ-д мөрдөж байгаа дүрэм, журмын дагуу боловсруулан, холбоо, мэдээллийн сүлжээнд гаргах, уг сүлжээнээс ус, цаг уур, байгаль орчны төлөв байдлын мэдээ, мэдээллийг шуурхай, тасралтгүй хүлээн авах, хэрэглэгчдэд түгээх, найдвартай ажиллагааг хангах.
  • Монгол улсын нутагт ажиллаж байгаа ус, цаг уурын өртөө, харуул, хүрээлэн, төв, лаборатори болон байгаль орчны мэдээллийн санд мэдээлэл төвлөрүүлэх үүрэг бүхий байгууллагуудыг холбоо, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбож, сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах.
  • Систем, сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй, үр ашигтай, зохицмол, найдвартай, аюулгүй шуурхай үйл ажиллагааг хангах,  Систем сүлжээний дизайн гаргах, үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, төлөвлөх, шинэчлэх.
  • Төвийн болон орон нутгийн цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний байгууллагуудын холбоо, мэдээллийн сүлжээ, тэдгээрийн техник хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг хийх.
  • Мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүлээн авч сүлжээндээ байршуулах, мэдээллийн урсгалыг үр ашигтай зохион байгуулахүндсэн үүрэгтэй.

 

Ус, цаг уурын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ